NAJLACNEJŠIA MEDZINÁRODNÁ POŽIČOVŇA ÁUT V BRATISLAVE

Výpredaj skladov! Zľavy až do výšky 35% pri dlhodobom prenájme vozidiel.

Hľadaj vozidlá

Podmienky prenájmu vozidla

Prenajímateľ týmto prenecháva do nájmu na základe všetkých tu uvedených podmienok a dojednaní Nájomcovi vozidlo špecifikované v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „vozidlo") a nájomca toto vozidlo do nájmu prijíma a zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi dohodnutý nájom.

Nájomca prehlasuje že:

1. Nájomca obdržal vozidlo v stave podľa Preberacieho protokolu vozidla, v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu s pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami a vybavením v rovnakom stave (bežné opotrebovanie sa predpokladá, avšak s výnimkou neprimeraného opotrebovania zapríčineného nesprávnym zaobchádzaním s vozidlom) na dohodnuté miesto špecifikované v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku a k dátumu špecifikovanému v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, pokiaľ nepožiada Nájomca o predĺženie, s ktorým bude Prenajímateľ súhlasiť.

2. Vozidlo sa nájomca zaväzuje nepoužívať (neprevádzkovať) nasledovne:

a) na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi ani žiadnym iným nelegálnym spôsobom;

b) na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo nepriamu);

c) na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu;

d) v rámci automobilových (motorových) športových podujatí;

e) vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog;

f) žiadnou inou osobou ako:

i) Nájomca alebo akákoľvek iná osoba (osoby) určená alebo zamestnaná Nájomcom, ktorú schváli Prenajímateľ, a ktorá má v čase prenájmu aspoň 25 rokov (v prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže Nájomca požiadať o výnimku za poplatok v zmysle platného cenníka poplatkov), spĺňa požadované predpoklady a je aspoň jeden rok držiteľom platného vodičského preukazu; alebo

ii) v prípade poruchy alebo havárie, môže vozidlo riadiť opravár motorových vozidiel, za predpokladu že spĺňa požadované predpoklady a má patričnú licenciu (a vodičský preukaz)

g) mimo zoznamu dovolených krajín ktorý špecifikoval Prenajímateľ.

h) na prepravu nákladu, neprimerane znečistených vecí, zvierat

 

3. Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to, že na základe tejto zmluvy je Prenajímateľovi povinný zaplatiť:

a) poplatok za odjazdené kilometre, vypočítaný s použitím sadzby špecifikovanej v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, za km prejdené vozidlom do vrátenia vozidla (počet km prejdených vozidlom bude stanovený po prečítaní údajov na tachometri nainštalovanom výrobcom; v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za prejdené kilometre vypočítaný na základe vzdialeností prejdených počas cesty podľa automapy);

b) poplatok za dobu používania vozidla, poplatok za havarijné poistenie a pripoistenie (ak bolo objednané), poplatok za ochranu proti krádeži (ak bol objednaný), osobné úrazové poistenie (ak bolo objednané) a rôzne ďalšie poplatky s použitím sadzby uvedenej v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku;

c) ďalší poplatok za jednosmerný prenájom (ak to bude relevantné), ako sa uvádza v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, alebo ak bude vozidlo odstavené inde, ako na dohodnutom mieste jeho vrátenia bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a tiež Prenajímateľom priebežne určovaný poplatok za km prejdené od miesta prenájmu k miestu odstavenia vozidla;

d) všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami, inými priestupkami voči zákonu resp. akýmkoľvek konaním v rozpore so zákonom, uložené na prenajaté vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi od vrátenia vozidla, s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe Prenajímateľa;

e) náhradu nákladov Prenajímateľa za mimosúdne a súdne vymáhanie platieb z tejto zmluvy v prípade ich omeškania

f) náklady Prenajímateľa vynaložené na náhradu škôd spôsobených na poskytnutom vozidle bez ohľadu na to,  kým boli spôsobené, bez ohľadu na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i ušlý zisk vypočítaný s použitím dennej sadzby uvedenej na opačnej strane, o ktorý  prenajímateľ prišiel v dôsledku nemožnosti používať vozidlo; náklady Prenajímateľa na nahradenie vozidla v prípade jeho krádeže; Avšak v prípade, že Nájomca splní všetky podmienky tejto zmluvy, najmä podľa bodu 4., jeho zodpovednosť za takéto náklady:

i) neprekročí výšku zodpovednosti uvedenú v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku za výskyt pri jednej poistnej udalosti,; a

ii) bude obmedzená na zodpovedajúci rozdiel poškodenia nekrytého havarijným poistením a vzniknutej škode na prenajímanom mot. Vozidle (ak si Nájomca vopred zakúpil poistenie proti havárii) v rámci poistných podmienok dohodnutých medzi Prenajímateľom a jeho poisťovňou.

g) náklady na pohonné hmoty spotrebované počas prenájmu spolu s poplatkom podľa aktuálneho cenníka za doplnenie pohonných hmôt, ktoré v súčasnosti uplatňuje Prenajímateľ.

h) príslušné miestne dane (ak to bude relevantné) splatné v súvislosti s hore uvedenými položkami.

i) úrok z omeškania vo výške 12,5 % ročne z dlžnej sumy akéhokoľvek peňažného záväzku odo dňa nesledujúceho po jeho splatnosti až do zaplatenia, pre prípad neplnenia povinností nájomcu podľa tejto zmluvy riadne a včas

j) zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy akéhokoľvek peňažného záväzku odo dňa nesledujúceho po jeho splatnosti až do zaplatenia, pre prípad neplnenia peňažných  povinností nájomcu podľa tejto zmluvy riadne a včas

k) zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR denne odo dňa nasledujúceho po dni určenom na plnenie záväzku až do splnenia, pre prípad neplnenia nepeňažných  povinností nájomcu podľa tejto zmluvy riadne a včas

l) poplatok za neprevzatie vozidla v deň rezervácie vo výške 50% z celkovej ceny nájmu rezervácie

m) poplatok za zrušenie rezervácie vo výške 30% z celkovej ceny nájmu rezervácie

 

4. Nájomca ďalej súhlasí s tým, že bude ochraňovať záujmy Prenajímateľa a jeho poisťovne v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla tým, že:

a) si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov;

b) neuzná svoju zodpovednosť ani vinu  a nedá žiadnej zainteresovanej osobe alebo osobám peniaze;

c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie;

d) bude telefonicky informovať najbližšiu pobočku Paylessu, a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa;

e) vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody , prípadne zranenej osoby;

f) neodíde z miesta nehody pred príjazdom policajnej hliadky

g) bude predchádzať škodám tým, že bude parkovať vozidlo len na miestach, ktoré sú bezpečné pokaľ je  to možné prioritne na strážených parkoviskách a odstavných plochách

V prípade že tak nájomca nebude postupovať podľa bodu 4, zodpovedá za spôsobené škody v plnej výške bez ohľadu na zakúpené poistenie ako je vyznačené v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Nájomca si je zároveň vedomý, že akékoľvek krytie podľa zakúpených poistení ako sú vyznačené v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku je podmienené krytím týchto rizík poistnou zmluvou Prenajímateľa s jeho poisťovňou. V prípade, že spôsobené poškodenie nie je kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedný za náhradu škody voči Prenajímateľovi bez ohľadu na zakúpené poistenia a je povinný prenajímateľovi zaplatiť celú škodu spôsobenú na prenajatom vozidle, resp. v súvislosti s vozidlom.

Obe zmluvné strany sa dohodli že na vyčíslenie škody na vozidle je okrem skutočných nákladov možné použiť cenník uverejnený na webových stránkach Prenajímateľa alebo špecializovaný kalkulačný softvér, bežne používaný poisťovňami na vyčíslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia v plnej miere nahrádza preukazovanie skutočných nákladov na opravu vozidla.

5. Ak by si Nájomca zakúpil osobné úrazové poistenie (PAI) tým, že potvrdí v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku kolónku „prijímam" obdrží krytie na základe poistných podmienok dohodnutých medzi Prenajímateľom a jeho poisťovňou.

6. Nájomca týmto oslobodzuje a zbavuje Prenajímateľa od akejkoľvek a voči akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek majetku (vrátane súvisiacich nákladov), ktorý by bol ponechaný, uschovaný alebo prepravovaný Nájomcom alebo akoukoľvek inou osobou vo vozidle alebo na vozidle pred vrátením vozidla Prenajímateľovi alebo po vrátení vozidla Prenajímateľovi. Nájomca je povinný konať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal škodám na vozidle, súvisiacim s krádežou vozidla alebo vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.

7. Keďže Prenajímateľ príjme všetky preventívne opatrenia a vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo škodám spôsobeným chybou alebo mechanickou poruchou vozidla a ďalším následným stratám alebo škodám, nebude za žiadne takéto straty ani škody zodpovedný.

8. V prípade, ak Nájomca poruší ktorékoľvek z tu uvedených podmienok a dojednaní, môže mu Prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov,  kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom Nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní.

9. Ak chce Nájomca na základe pokynov týkajúcich sa fakturácie, uvedených v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, platiť kreditnou kartou alebo platobnou kartou, potom podpis Nájomcu v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku predstavuje oprávnenie pre Prenajímateľa vypočítať konečné celkové poplatky, vrátane poplatkov splatných v dôsledku krádeže alebo poškodenia vozidla, a zaťažiť nimi účet Nájomcu u inštitúcie, ktorá uvedenú kartu vydala. O devízovom kurze, ktorý sa použije pri akejkoľvek konverzii meny, rozhodne s definitívnou platnosťou Prenajímateľ.

10. Akékoľvek doplnky alebo zmeny týchto podmienok a dojednaní budú bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neplatné.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy budú spravované ustanoveniami Zmluvy a jej podmienkami a dojednaniami prenájmu (Všeobecné obchodné podmienky) a ustanoveniami zákona č. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. záväzného právneho aktu Európskej únie.

12. Ak nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody súvisiace s umytím a vyčistením vozidla, ktoré nie sú označené na preberacom protokole v časti „Vozidlo pri prevzatí", zodpovedá nájomca aj po fyzickom odovzdaní vozidla do skontrolovania vozidla prenajímateľom. Nájomca sa zároveň zaväzuje vrátiť vozidlo na pobočke Prenajímateľa za prítomnosti zamestnanca prenajímateľa, aby mohli byť zdokladované prípadné škody na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a bez výhrad súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie.

13. Nájomca berie na vedomie, že vozidlá môžu byť monitorované monitorovacím systémom GPS v rámci oprávnených záujmov Prenajímateľa.

14. Ak si Nájomca zakúpi S-CDW t. z. havarijné poistenie  pripoistenie so zníženou spoluúčasťous nulovou spoluúčasťou, platia pre neho také isté podmienky ako sa uvádza v bode 4. tohto dokumentu.

15. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zaťažiť účet nájomcu u inštitúcie, ktorá uvedenú kartu vydala, garanciou za vozidlo vo výške stanovenej prenajímateľom, to znamená že Nájomca s touto sumou nebude môcť disponovať po dobu trvania prenájmu.

16. Vozidlá Payless sú nefajčiarske. Pokiaľ nájomca počas užívania vozidla poruší akúkoľvek z podmienok prenájmu, Payless si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku na základe platného cenníka uvedeného na stránke paylesscar.sk v sekcii poplatky.

17. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK)  výslovne vylučuje, budú riešiť vzájomné spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou v rozhodcovskom konaní podľa ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, alebo pred iným rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie určeným JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, postupom upraveným v § 8 ods. 1 ZoRK (dojednaný spôsob určenia rozhodcu).  Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch podľa zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK). V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje protistrane.

18. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme je dokument Spracúvanie údajov a informácií o prenájme, ktorý upravuje podmienky spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prenajímateľa. Pokiaľ bude vozidlo odovzdané neskôr ako bolo dohodnuté na zmluve, bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, Payless si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku vo výške prenájmu ďalšieho dňa a poplatku za oneskorenie vo výške podľa platného cenníka za každý deň alebo za každý začatý deň.

19. Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 4.000,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody. Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

20. PAYLESS si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

21. Nájomca súhlasí a berie na vedomie podmienky prenájmu vozidla, ktoré sú upravené na stránke Prenajímateľa v sekcii Podmienky prenájmu vozidla.

Platné od 01.01.2019

United Rental Group, s. r. o. je nezávislý držiteľ licencie Payless.
 

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

25 rokov pre všetky skupiny vozidiel.

V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Rezervácia:

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla.

Za neprevzatie vozidla v deň rezervácie Vám bude naúčtovaný poplatok za neprevzatie vozidla vo výške 50% z celkovej ceny nájmu rezervácie.

Zrušenie rezervácie s časovým predstihom je spoplatnené poplatkom vo výške 30% z celkovej ceny nájmu rezervácie.

 

Platobné podmienky:

Kreditné alebo debetné karty Visa, EC/MC, Diners Club Card.

Na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od kategórie vozidla. Pre bližšie informácie kontaktujte pobočku.

Platobné karty akceptujeme iba v ich fyzickej podobe (použitie  Apple PAY, G-PAY a iné nie je možné).

Pri prevzatí vozidla je potrebné preukázať sa platobnou kartou platnou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu.

Ceny / Účtovanie:

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.

Víkendová sadzba začína v piatok a končí v pondelok, trvá 3 dni (max. 72 hodín) a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.

Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla až do výšky 5 mil EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.

Dotankovanie: Payless prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.

Letiskový poplatok: V prípade prenájmu začínajúceho sa na letisku sa účtuje letiskový poplatok: 20% z ceny prenájmu.

Zimná údržba: V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky).

Všetky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov.

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený Paylessu. Účtuje sa jednorázový poplatok.

Doplnky do auta:

Zimné reťaze a detské sedačky sú na vyžiadanie za poplatok.

 

Cesta do zahraničia:

Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.

Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.

 

Poistenia:

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni.

Payless ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.

V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

 

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...).

Doplnky:

Doba prenájmu / územná platnosť:

• Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.

Preťaženie vozidla:

Vozidlá v kategórií M, N sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť: pri kategórií M 3000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1080 kg. Pri kategórií N je povolená hmotnosť 3500 kg, čo znamená, že náklad nesmie presiahnuť 1365 kg. V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti Payless a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR, plus nárok na náhradu škody.

 

Ďalšie informácie:

Payless nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.

Spätné vyplatenie DPH nie je možné.

Payless si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:

- voda do ostrekovačov

- voda do chladiča/chladiaca kvapalina

- olej do motora

- adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.

 

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.

Payless si vyhradzuje právo na zmeny.